Nr BDO na jakich dokumentach?

Numer BDO, czy też numer rejestrowy BDO nadawany jest podmiotom określonym w art. 57 ust 1 ustawy o odpadach (podmiotom podlegającym opłacie rejestrowej), a podmioty te zobowiązane są do posługiwania się numerem BDO w obrocie. Obowiązek ten wynika z art. 63 ustawy o odpadach, gdzie mowa jest że podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Niestety ustawodawca nie sprecyzował o jakie dokumenty chodzi, ale powszechnie uważa się że umieszczanie numeru BDO zasadne jest   na przykład:

  • faktury VAT
  • paragony fiskalne
  • umowy kupna-sprzedaży
  • sprawozdania
  • karty przekazania odpadów
  • karty ewidencji odpadów

Dobra praktyka sugeruje, aby nr BDO wpisać na wszystkich dokumentach handlowych oraz wskazane jest dokonanie wymiany pieczątek.