zaoszczędź z nami twój cenny czas

BDO z LAeko

BDO co to jest...

 • BDO to nie tylko odpady, ale także opakowania wykorzystywane do pakowania/ zabezpieczania produktów wprowadzanych na rynek Polski, które muszą być rozliczane w sprawozdaniach do właściwego Urzędu Marszałkowskiego
 • BDO to nie instytucja, a platforma teleinformatyczna służąca do elektronicznego prowadzenia gospodarki odpadowej oraz składania sprawozdań w wersji elektronicznej, w zakresie opłat produktowych oraz wytworzonych odpadów.
 • W BDO muszą rejestrować się firmy wprowadzające na teren Polski z zagranicy: różnego rodzaju pojazdy, oleje, akumulatory, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny

Obowiązek rejestracji w BDO ma każdy przedsiębiorca, którego działalność związana jest z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, samych opakowań lub który prowadzi gospodarkę odpadami, czyli wytwarza je, pośredniczy w handlu nimi lub dokonuje transportu odpadów.

Rejestracja w BDO powinna być wykona na 14 dni przed rzeczywistym  rozpoczęciem zarejestrowanej działalności.

Jeśli jednak tego nie uczyniłeś, rejestracja w BDO powinna odbyć się w trybie natychmiastowym, gdyż tylko złożenie wniosku do BDO zdejmie z Ciebie ryzyko otrzymania kary w razie ewentualnej kontroli.

Jako przedsiębiorca wpisany do rejestru BDO masz obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o Twojej firmie. Każda zmiana dotycząca Twojej firmy – np. zmiana adresu lub siedziby, musi być zgłoszona do rejestru. Jeśli zmieniasz zakres działalności, pamiętaj, że również musi to być zaktualizowane stosownym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego poprzez BDO.

Najprościej rzecz ujmując – aktualizacja wpisu w BDO polega na złożeniu odpowiedniego wniosku aktualizacyjnego. Nie trać czasu i zleć to nam.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO zobowiązuje wiele firm działających w zakresie gospodarowania odpadami do wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w  opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i  elektroniczny, producenci, importerzy i  wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Jednak nie wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami muszą znaleźć się w Rejestrze-BDO. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku dopuszcza wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji. Zgodnie z tym rozporządzeniem Przedsiębiorca, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, ze względu na zwolnione limity produkowanych odpadów, nie musi uzyskać wpisu do Rejestru – BDO.

Obowiązek ten nie dotyczy także firm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie np.:

– budowy/ rozbiórki/ remontu obiektów, w tym przypadku wytwórcą odpadów będzie zleceniobiorca;

– czyszczenia zbiorników lub urządzeń analogicznie firma wykonującą tę usługę jest wytwórcą odpadów, a co za tym idzie zobligowany do rejestru w BDO

– sprzątania, konserwacji i napraw- np. warsztaty mechaniczne, firmy sprzątające, 

W powyższych przypadkach wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Zgodnie z ustawą o odpadach, to firma świadcząca usługę będzie wytwórcą odpadów i to ona będzie zobowiązana do wpisu do rejestru-BDO.

Dodatkowo w przypadku, jeśli kilku różnych przedsiębiorców wytwarzających odpady korzysta ze wspólnego lokalu, dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z prawem.

Podmioty korzystające z wynajmowanych wspólnych pomieszczeń, np. w biurowcu, nie mają obowiązku rejestracji w Bazie danych odpadowych. Pod warunkiem, że umowa (zawarta w formie pisemnej) przenosi odpowiedzialność za wytworzone odpady na wynajmującego te pomieszczenia lub na jednego z najmujących.

Rejestr Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest publicznie dostępny. Każdy może sprawdzić zakres oraz legalność prowadzonej działalności. Poprzez rejestr BDO mamy dostęp m.in. do:

 • danych identyfikacyjnych podmiotu;
 • adresu siedziby podmiotu lub miejsca zamieszkania;
 • informacji o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;
 • danych osoby wypełniającej wniosek – głównego użytkownika do konta w systemie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
 • miejsca prowadzenia działalności;
 • informacji o wydanych decyzjach;
 • podglądu wpisu rejestracyjnego.
Spotkanie z prezesem firmy

Zadbamy o BDO w Twojej firmę

Przekaż nam wszystkie swoje obowiązki w BDO zaś Ty w tym czasie skup się na swoich obowiązkach zawodowych.

Przekaż nam swoje wszystkie obowiązki w BDO zaś Ty w tym czasie poświęć się swoim obowiązkom zawodowym.

Obowiązek rejestracji w BDO

Obowiązek rejestracji w BDO ma każdy przedsiębiorca, którego działalność związana jest z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, samych opakowań lub który prowadzi gospodarkę odpadami, czyli wytwarza je, pośredniczy w handlu nimi lub dokonuje transportu odpadów.

Rejestracja w BDO powinna być wykona na 14 dni przed rzeczywistym  rozpoczęciem zarejestrowanej działalności.

Jeśli jednak tego nie uczyniłeś, rejestracja w BDO powinna odbyć się w trybie natychmiastowym, gdyż tylko złożenie wniosku do BDO zdejmie z Ciebie ryzyko otrzymania kary w razie ewentualnej kontroli.

Obowiązek rejestracji w BDO mają:

 • Wytwórcy odpadów oraz prowadzcy ewidencję odpadów
 • Wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterię lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 • Importerzy lub producenci opakowań/lub towarów w opakowaniach, kupujący je w ramach transakcji wewnątrz wspólnotowych (od firm z terytorium UE)
 • Rejestr dotyczy również sklepów oraz hurtowni, którzy udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej. Należy w tym przypadku złożyć roczne sprawozdanie o nabytych i wydanych torbach lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i o torbach pozostałych (powyżej 50 mikrometrów).  Do rejestru nie zalicza się natomiast toreb bardzo lekkich o grubości poniżej 15 mikrometrów tzw. zrywek, które służą jako opakowanie żywności sprzedawanej luzem oraz są wydawane ze względów higienicznych.

Zwolnieni z obowiązeku rejestracji w BDO są:

 • Wytwórcy odpadów komunalnych
 • Wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
 • Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów (wyjątek stanowią Rolnicy, którzy wytwarzają odpady wymagające profesjonalnej utylizacji np. opony, oleje samodzielnie wymienione w posiadanych sprzętach rolniczych oraz Rolnik działający w charakterze przedsiębiorcy sprzedającego np.swoje wyhodowane warzywa i owoce w opakowaniach, bądź jajka w wytłaczankach).

Opłaty urzędowe  

Opłata rejestrowa :

Opłata rejestrowa – wymagana w przypadku firm importujących, wprowadzających produkty w opakowaniach. W następnych latach opłatę roczną za wpis do BDO wnosi się do końca lutego każdego kolejnego roku.

100 zł – w przypadku mikroprzedsiębiorców

300 zł – w przypadku pozostałych przedsiębiorców

Opłacie rejestrowej nie podlegają wytwórcy odpadów np. warsztaty samochodowe, firmy budowlane, sklepy rozliczające się z opłaty recyklingowej.

 

Opłata skarbowa:

17 zł – opłata skarbowa na poczet pełnomocnictwa